I. Informacje ogA?lne

Niniejsza Polityka PrywatnoA�ci (dalej Serwis) okreA�la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez uA?ytkownikA?w w zwiA�zku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie http://restauracjalinder.pl/ . UsA�ugi Gastronomiczne Elwira Linder wA�aA�ciciel serwisu internetowego http://restauracjalinder.pl/ , zobowiA�zuje siA� do naleA?ytej ochrony danych dotyczA�cych UA?ytkownikA?w odwiedzajA�cych serwis.

II. DostA�p do Danych Osobowych i ich korekta

KaA?dy UA?ytkownik naszego serwisu ma moA?liwoA�A� wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystaA� z naszych usA�ug i udostA�pniaA� informacje o sobie. JeA?eli z jakiA� wzglA�dA?w nie A?yczy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma takA?e moA?liwoA�A� ich usuniA�cia lub nie korzystania z naszego serwisu.
W razie jakichkolwiek pytaA� dotyczA�cych przetwarzania danych osobowych bA�dA? w przypadku wystA�pienia bA�A�dnych lub niekompletnych zapisA?w tych danych, uA?ytkownik powinien skontaktowaA� siA� z firmA� przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejA�cych na Stronie.
A�adnych danych nie udostA�pniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy rA?wnieA? danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostA�pu do konta bankowego.

III. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje majA� wyA�A�cznie charakter statystyczny i sA�uA?A� jedynie do ulepszania strony http://restauracjalinder.pl/ i dopasowywaniu do PaA�stwa oczekiwaA�.
Adresy IP osA?b odwiedzajA�cych niniejszA� stronA� nie sA� przetwarzane.
Nie udostA�pniamy posiadanych danych o UA?ytkownikach odwiedzajA�cych stronA� http://restauracjalinder.pl/ podmiotom trzecim z wyA�A�czeniem sytuacji, iA? o przedmiotowe dane zwrA?ci siA� sA�d lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.
W razie zmiany polityki prywatnoA�ci, stosowne informacje o tym fakcie zastanA� zamieszczone na tej stronie

Pliki Cookies
Na stronie internetowej http://restauracjalinder.pl/ zostaA�y uA?yte „ciasteczka” a�� cookies.
Niniejsza polityka cookies odnosi siA� do serwisu internetowego http://restauracjalinder.pl/ , ktA?rego operatorem jest UsA�ugi Gastronomiczne Elwira Linder Termin „cookie” zostaA� tutaj uA?yty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objA�tych DyrektywA� WE o prywatnoA�ci i A�A�cznoA�ci elektronicznej
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to sA� Cookies?
Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, sA� maA�ymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamiA�ci staA�ej urzA�dzenia przez przeglA�darki internetowe. DziA�ki nim serwis internetowy dziaA�a prawidA�owo, uA�atwiajA� one nawigacjA� oraz zwiA�kszajA� bezpieczeA�stwo serwisu. Pliki te przechowujA� informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe miA�dzy innymi do ustalenia preferencji uA?ytkownika odnoA�nie przeglA�danych treA�ci, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji uA?ytkownika w serwisie.
Ciasteczka uA?ywane w serwisie internetowym http://restauracjalinder.pl/ sA� bezpieczne, nie przechowujA� danych osobowych oraz nie majA� szkodliwego wpA�ywu na urzA�dzenie uA?ytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

Jakiego rodzaju cookies uA?ywamy?
Serwis internetowy http://restauracjalinder.pl/ wykorzystuje nastA�pujA�ce pliki cookies:
1. tymczasowe a�� pliki te przechowujA� informacje odnoA�nie akcji wykonanych przez uA?ytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane sA� automatycznie przez przeglA�darkA� internetowA� po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plikA?w cookies moA?e uniemoA?liwiA� korzystanie z niektA?rych funkcjonalnoA�ci serwisu internetowego.
2. cookies osA?b trzecich: pliki przechowujA� dane zgodnie z politykA� prywatnoA�ci partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego http://restauracjalinder.pl/ sA�:
Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook – http://www.facebook.com/help/cookies
3. trwaA�e a�� pliki te przechowujA� preferencje uA?ytkownika dotyczA�ce dziaA�ania serwisu internetowego oraz jego wyglA�du. SA�uA?A� one do zapamiA�tywania danego komputera i mogA� byA� kojarzone z danymi osobowymi. TrwaA�e pliki cookie usuwane sA� automatycznie przez przeglA�darkA� internetowA� po okreA�lonym w nich okresie waA?noA�ci. WykorzystujA�c trwaA�e pliki cookie zwiA�kszamy komfort uA?ytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.
Czy pliki Cookies przechowujA� dane osobowe?
Serwis internetowy http://restauracjalinder.pl/ w wiA�kszoA�ci przypadkA?w nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imiA� i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. SA� jednak miejsca, w ktA?rych zaznaczajA�c pole „zapamiA�taj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, ktA?re sA� niezbA�dne do wykonania danej funkcjonalnoA�ci.

Jak zablokowaA� lub usunA�A� cookies?
UA?ytkownik korzystajA�cy z serwisu internetowego http://restauracjalinder.pl/ moA?e w kaA?dej chwili zablokowaA� lub usunA�A� pliki cookies na swoim urzA�dzeniu. Aby zablokowaA� lub usunA�A� cookies naleA?y wykorzystaA� mechanizmy przeglA�darki internetowej – instrukcjA� blokady lub usuniA�cia plikA?w cookies znajdujA� siA� w w pliku / menu pomocy.
Informujemy, A?e zablokowanie plikA?w cookies lub ich usuniA�cie moA?e spowodowaA� nieprawidA�owe dziaA�anie serwisu internetowego lub brak moA?liwoA�ci skorzystania z wybranych jego funkcjonalnoA�ci.

Uwagi
Niniejsza polityka plikA?w „cookies” moA?e ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalnoA�ci serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsA�ugi „cookies” osA?b trzecich.
UsA�ugi Gastronomiczne Elwira Linder nie odpowiada za stosowanA� politykA� cookies w innych serwisach internetowych, do ktA?rych odnoszA� siA� linki zamieszczone w serwisie http://restauracjalinder.pl/

IV. Uwagi koA�cowe

UsA�ugi Gastronomiczne Elwira Linder zobowiA�zuje siA� do przestrzegania odpowiednich przepisA?w krajowych dotyczA�cych ochrony danych osobowych obejmujA�cych gromadzenie i wykorzystywanie tychA?e danych, jak rA?wnieA? przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony PrywatnoA�ci. Niniejsze Zasady Ochrony PrywatnoA�ci regulujA� przepisy dotyczA�ce wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych uA?ytkownikA?w, bA�dA? od nich uzyskiwanych.